ระบบเพาะปลูก High Five

Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำ etc_coda_i08 โคดาดำ etc_branch_gold_i00 etc_braided_hemp_i00 8,100 / 9,000
5-15 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i08 โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง etc_branch_gold_i00 etc_braided_hemp_i00 22,500 / 2,250
8-18 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดง etc_coda_i03 โคดาแดง etc_pouch_yellow_i00 etc_oil_pot_black_i00 8,100 / 9,000
8-18 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i03 โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_oil_pot_black_i00 22,500 / 2,250
11-21 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็น etc_coda_i00 โคดาเย็น etc_suede_i00 etc_oriharukon_ore_i00 8,100 / 9,000
11-21 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i00 โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_suede_i00 etc_oriharukon_ore_i00 22,500 / 2,250
14-24 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้า etc_coda_i02 โคดาฟ้า etc_leather_brown_i00 etc_crafted_leather_i00 4,050 / 4,500
14-24 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i02 โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_crafted_leather_i00 11,250 / 1,125
17-27 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทอง etc_coda_i04 โคดาทอง etc_skein_white_i00 etc_mithril_ore_i00 2,025 / 2,250
17-27 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i04 โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_mithril_ore_i00 5,630 / 563
20-30 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูต etc_coda_i06 โคดาลูต etc_lump_gray_i00 etc_metallic_fiber_i00 1,350 / 1,500
20-30 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i06 โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง etc_lump_gray_i00 etc_metallic_fiber_i00 3,750 / 375
23-33 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทราย etc_coda_i05 โคดาทะเลทราย etc_coal_i00 etc_adamantite_i00 2,025 / 2,250
23-33 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i05 โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_coal_i00 etc_adamantite_i00 5,630 / 563
26-36 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดง etc_cobol_i03 โคโบลแดง etc_charcoal_i00 etc_gem_red_i00 2,025 / 2,250
26-36 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i03 โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_gem_red_i00 5,630 / 563
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น etc_cobol_i00 โคโบลเย็น etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 1,620 / 1,800
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 4,500 / 450
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 810 / 900
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 2,250 / 225
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น etc_codran_i00 คอดรานเย็น etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 1,013 / 1,125
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 2,810 / 281
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า etc_codran_i02 คอดรานฟ้า etc_coal_i00 etc_leather_i00 810 / 900
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_coal_i00 etc_leather_i00 2,250 / 225
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด etc_codran_i07 คอดรานแฝด etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 810 / 900
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 2,250 / 225
56-66 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชัน etc_codran_i09 คอดรานราชัน etc_piece_bone_white_i00 etc_powder_white_i00 540 / 600
56-66 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i09 คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_powder_white_i00 1,500 / 150
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 405 / 450
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 1,130 / 113
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 324 / 360
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 237 / 90
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
14-24 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้า etc_coda_i02 โคดาฟ้า etc_leather_brown_i00 etc_crafted_leather_i00 4,199 / 4,666
14-24 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i02 โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_crafted_leather_i00 11,670 / 1,167
17-27 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทอง etc_coda_i04 โคดาทอง etc_skein_white_i00 etc_mithril_ore_i00 2,101 / 2,334
17-27 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาสีทองสายพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i04 โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_mithril_ore_i00 5,830 / 583
20-30 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูต etc_coda_i06 โคดาลูต etc_lump_gray_i00 etc_metallic_fiber_i00 1,400 / 1,555
20-30 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i06 โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง etc_lump_gray_i00 etc_metallic_fiber_i00 3,890 / 389
23-33 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทราย etc_coda_i05 โคดาทะเลทราย etc_coal_i00 etc_adamantite_i00 2,101 / 2,334
23-33 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i05 โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_coal_i00 etc_adamantite_i00 5,830 / 583
26-36 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดง etc_cobol_i03 โคโบลแดง etc_charcoal_i00 etc_gem_red_i00 2,101 / 2,334
26-36 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i03 โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_gem_red_i00 5,830 / 583
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น etc_cobol_i00 โคโบลเย็น etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 1,679 / 1,866
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 4,670 / 467
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 841 / 934
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 2,330 / 233
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม etc_cobol_i07 โคโบลหนาม etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 841 / 934
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 2,330 / 233
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง etc_cobol_i04 โคโบลทอง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 841 / 934
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 2,330 / 233
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน etc_cobol_i09 โคโบลราชัน etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 841 / 934
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 2,330 / 233
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง etc_codran_i03 คอดรานแดง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 1,049 / 1,166
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 2,920 / 292
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล etc_codran_i06 คอดรานทะเล etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 841 / 934
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 2,330 / 233
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
26-36 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดง etc_cobol_i03 โคโบลแดง etc_charcoal_i00 etc_gem_red_i00 2,250 / 2,500
26-36 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i03 โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_gem_red_i00 6,250 / 625
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น etc_cobol_i00 โคโบลเย็น etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 1,800 / 2,000
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 5,000 / 500
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 900 / 1,000
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 2,500 / 250
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม etc_cobol_i07 โคโบลหนาม etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 900 / 1,000
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 2,500 / 250
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง etc_cobol_i04 โคโบลทอง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 900 / 1,000
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 2,500 / 250
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน etc_cobol_i09 โคโบลราชัน etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 900 / 1,000
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 2,500 / 250
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง etc_codran_i03 คอดรานแดง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 1,125 / 1,250
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 3,130 / 313
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล etc_codran_i06 คอดรานทะเล etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 900 / 1,000
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 2,500 / 250
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น etc_codran_i00 คอดรานเย็น etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 1,125 / 1,250
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 3,130 / 313
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า etc_codran_i02 คอดรานฟ้า etc_coal_i00 etc_leather_i00 900 / 1,000
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_coal_i00 etc_leather_i00 2,500 / 250
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด etc_codran_i07 คอดรานแฝด etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 900 / 1,000
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 2,500 / 250
56-66 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชัน etc_codran_i09 คอดรานราชัน etc_piece_bone_white_i00 etc_powder_white_i00 599 / 666
56-66 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i09 คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_powder_white_i00 1,670 / 167
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 450 / 500
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 1,250 / 125
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 360 / 400
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 263 / 100
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง etc_red_coba_i00 โคบาแดง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 301 / 334
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 218 / 83
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง etc_golden_coba_i00 โคบาทอง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 257 / 286
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 187 / 71
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำ etc_coda_i08 โคดาดำ etc_branch_gold_i00 etc_braided_hemp_i00 7,200 / 8,000
5-15 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i08 โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง etc_branch_gold_i00 etc_braided_hemp_i00 20,000 / 2,000
8-18 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดง etc_coda_i03 โคดาแดง etc_pouch_yellow_i00 etc_oil_pot_black_i00 7,200 / 8,000
8-18 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i03 โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_oil_pot_black_i00 20,000 / 2,000
11-21 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็น etc_coda_i00 โคดาเย็น etc_suede_i00 etc_oriharukon_ore_i00 7,200 / 8,000
11-21 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i00 โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_suede_i00 etc_oriharukon_ore_i00 20,000 / 2,000
14-24 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้า etc_coda_i02 โคดาฟ้า etc_leather_brown_i00 etc_crafted_leather_i00 3,600 / 4,000
14-24 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i02 โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_crafted_leather_i00 10,000 / 1,000
17-27 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทอง etc_coda_i04 โคดาทอง etc_skein_white_i00 etc_mithril_ore_i00 1,800 / 2,000
17-27 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i04 โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_mithril_ore_i00 5,000 / 500
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น etc_cobol_i00 โคโบลเย็น etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 1,440 / 1,600
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 4,000 / 400
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 720 / 800
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 2,000 / 200
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม etc_cobol_i07 โคโบลหนาม etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 720 / 800
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 2,000 / 200
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง etc_cobol_i04 โคโบลทอง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 720 / 800
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 2,000 / 200
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน etc_cobol_i09 โคโบลราชัน etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 720 / 800
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 2,000 / 200
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง etc_codran_i03 คอดรานแดง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 900 / 1,000
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 2,500 / 250
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล etc_codran_i06 คอดรานทะเล etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 720 / 800
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 2,000 / 200
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น etc_codran_i00 คอดรานเย็น etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 900 / 1,000
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 2,500 / 250
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า etc_codran_i02 คอดรานฟ้า etc_coal_i00 etc_leather_i00 720 / 800
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_coal_i00 etc_leather_i00 2,000 / 200
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด etc_codran_i07 คอดรานแฝด etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 720 / 800
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 2,000 / 200
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง etc_golden_coba_i00 โคบาทอง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 206 / 229
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 150 / 57
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 180 / 200
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 132 / 50
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 160 / 178
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธ์ปรับปรุง etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 116 / 44
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 144 / 160
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาพันธุ์ปรับปรุง etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 105 / 40
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม etc_cobol_i07 โคโบลหนาม etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 1,260 / 1,400
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 3,500 / 350
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง etc_cobol_i04 โคโบลทอง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 1,260 / 1,400
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 3,500 / 350
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน etc_cobol_i09 โคโบลราชัน etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 1,260 / 1,400
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 3,500 / 350
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง etc_codran_i03 คอดรานแดง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 1,575 / 1,750
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 4,380 / 438
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล etc_codran_i06 คอดรานทะเล etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 1,260 / 1,400
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 3,500 / 350
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น etc_codran_i00 คอดรานเย็น etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 1,575 / 1,750
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 4,380 / 438
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า etc_codran_i02 คอดรานฟ้า etc_coal_i00 etc_leather_i00 1,260 / 1,400
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_coal_i00 etc_leather_i00 3,500 / 350
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด etc_codran_i07 คอดรานแฝด etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 1,260 / 1,400
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 3,500 / 350
56-66 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชัน etc_codran_i09 คอดรานราชัน etc_piece_bone_white_i00 etc_powder_white_i00 841 / 934
56-66 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i09 คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_powder_white_i00 2,330 / 233
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 630 / 700
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 1,750 / 175
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 504 / 560
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 368 / 140
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง etc_red_coba_i00 โคบาแดง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 419 / 466
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 308 / 117
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง etc_golden_coba_i00 โคบาทอง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 360 / 400
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 263 / 100
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 315 / 350
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 232 / 88
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 280 / 311
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 205 / 78
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 252 / 280
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 184 / 70
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น etc_cobol_i00 โคโบลเย็น etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 2,160 / 2,400
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 6,000 / 600
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 1,080 / 1,200
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 3,000 / 300
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม etc_cobol_i07 โคโบลหนาม etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 1,080 / 1,200
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 3,000 / 300
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง etc_cobol_i04 โคโบลทอง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 1,080 / 1,200
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 3,000 / 300
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน etc_cobol_i09 โคโบลราชัน etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 1,080 / 1,200
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 3,000 / 300
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง etc_codran_i03 คอดรานแดง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 1,350 / 1,500
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 3,750 / 375
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล etc_codran_i06 คอดรานทะเล etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 1,080 / 1,200
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 3,000 / 300
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง etc_red_coba_i00 โคบาแดง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 360 / 400
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 263 / 100
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง etc_golden_coba_i00 โคบาทอง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 309 / 343
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 226 / 86
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 270 / 300
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 197 / 75
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 239 / 266
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 176 / 67
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 216 / 240
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 158 / 60
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 900 / 1,000
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 2,500 / 250
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 720 / 800
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 526 / 200
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง etc_red_coba_i00 โคบาแดง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 599 / 666
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 439 / 167
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง etc_golden_coba_i00 โคบาทอง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 514 / 571
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 376 / 143
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 450 / 500
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 329 / 125
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 401 / 445
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 292 / 111
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 360 / 400
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 263 / 100
80-90 etc_great_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาราชัน etc_great_coba_i00 โคบาราชัน etc_skein_gray_i00 etc_squares_wood_i00 328 / 364
80-90 etc_great_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_great_coba_i00 โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_gray_i00 etc_squares_wood_i00 239 / 91
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด etc_codran_i07 คอดรานแฝด etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 2,016 / 2,240
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 5,600 / 560
56-66 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชัน etc_codran_i09 คอดรานราชัน etc_piece_bone_white_i00 etc_powder_white_i00 1,345 / 1,494
56-66 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i09 คอดรานราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_powder_white_i00 3,730 / 373
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทราย etc_codran_i05 คอดรานทะเลทราย etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 1,008 / 1,120
59-69 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i05 คอดรานทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_squares_wood_i00 2,800 / 280
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้า etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้า etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 806 / 896
62-72 etc_blue_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_blue_coba_i00 โคบาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_crafted_leather_i00 etc_reagent_red_i00 589 / 224
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดง etc_red_coba_i00 โคบาแดง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 671 / 746
65-75 etc_red_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_red_coba_i00 โคบาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_synthetic_cokes_i00 etc_reagent_gold_i00 492 / 187
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทอง etc_golden_coba_i00 โคบาทอง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 576 / 640
68-78 etc_golden_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_golden_coba_i00 โคบาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_potion_clear_i00 etc_reagent_blue_i00 421 / 160
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทราย etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทราย etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 504 / 560
71-81 etc_desert_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_desert_coba_i00 โคบาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_blue_i00 etc_lump_white_i00 368 / 140
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 448 / 498
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 326 / 124
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 403 / 448
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 295 / 112
80-90 etc_great_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาราชา etc_great_coba_i00 โคบาราชัน etc_skein_gray_i00 etc_squares_wood_i00 366 / 407
80-90 etc_great_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาราชาพันธุ์ปรับปรุง etc_great_coba_i00 โคบาราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_gray_i00 etc_squares_wood_i00 268 / 102
Level Seed Fruit Reward Limit Seed/Fruit
5-15 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำ etc_coda_i08 โคดาดำ etc_branch_gold_i00 etc_braided_hemp_i00 7,200 / 8,000
5-15 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาดำพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i08 โคดาดำพันธุ์ปรับปรุง etc_branch_gold_i00 etc_braided_hemp_i00 20,000 / 2,000
8-18 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดง etc_coda_i03 โคดาแดง etc_pouch_yellow_i00 etc_oil_pot_black_i00 7,200 / 8,000
8-18 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i03 โคดาแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_oil_pot_black_i00 20,000 / 2,000
11-21 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็น etc_coda_i00 โคดาเย็น etc_suede_i00 etc_oriharukon_ore_i00 7,200 / 8,000
11-21 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i00 โคดาเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_suede_i00 etc_oriharukon_ore_i00 20,000 / 2,000
14-24 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้า etc_coda_i02 โคดาฟ้า etc_leather_brown_i00 etc_crafted_leather_i00 3,600 / 4,000
14-24 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i02 โคดาฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_crafted_leather_i00 10,000 / 1,000
17-27 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทอง etc_coda_i04 โคดาทอง etc_skein_white_i00 etc_mithril_ore_i00 1,800 / 2,000
17-27 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i04 โคดาทองพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_mithril_ore_i00 5,000 / 500
20-30 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูต etc_coda_i06 โคดาลูต etc_lump_gray_i00 etc_metallic_fiber_i00 1,201 / 1,334
20-30 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i06 โคดาลูตพันธุ์ปรับปรุง etc_lump_gray_i00 etc_metallic_fiber_i00 3,330 / 333
23-33 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทราย etc_coda_i05 โคดาทะเลทราย etc_coal_i00 etc_adamantite_i00 1,800 / 2,000
23-33 etc_coda_seed_i00 เมล็ดโคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_coda_i05 โคดาทะเลทรายพันธุ์ปรับปรุง etc_coal_i00 etc_adamantite_i00 5,000 / 500
26-36 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดง etc_cobol_i03 โคโบลแดง etc_charcoal_i00 etc_gem_red_i00 1,800 / 2,000
26-36 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i03 โคโบลแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_gem_red_i00 5,000 / 500
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็น etc_cobol_i00 โคโบลเย็น etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 1,440 / 1,600
29-39 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i00 โคโบลเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_piece_bone_white_i00 etc_lump_black_i00 4,000 / 400
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้า etc_cobol_i02 โคโบลฟ้า etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 720 / 800
32-42 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i02 โคโบลฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_silver_i00 etc_gem_clear_i00 2,000 / 200
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนาม etc_cobol_i07 โคโบลหนาม etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 720 / 800
35-45 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i07 โคโบลหนามพันธุ์ปรับปรุง etc_branch_gold_i00 etc_skein_gray_i00 2,000 / 200
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทอง etc_cobol_i04 โคโบลทอง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 720 / 800
38-48 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i04 โคโบลทองพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_reagent_red_i00 2,000 / 200
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชัน etc_cobol_i09 โคโบลราชัน etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 720 / 800
41-51 etc_cobol_seed_i00 เมล็ดโคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_cobol_i09 โคโบลราชันพันธุ์ปรับปรุง etc_suede_i00 etc_pouch_yellow_i00 2,000 / 200
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดง etc_codran_i03 คอดรานแดง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 900 / 1,000
44-54 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i03 คอดรานแดงพันธุ์ปรับปรุง etc_leather_brown_i00 etc_gem_blue_i00 2,500 / 250
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเล etc_codran_i06 คอดรานทะเล etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 720 / 800
45-55 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i06 คอดรานทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_skein_white_i00 etc_skein_gray_i00 2,000 / 200
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็น etc_codran_i00 คอดรานเย็น etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 900 / 1,000
47-57 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i00 คอดรานเย็นพันธุ์ปรับปรุง etc_lump_gray_i00 etc_reagent_blue_i00 2,500 / 250
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้า etc_codran_i02 คอดรานฟ้า etc_coal_i00 etc_leather_i00 720 / 800
50-60 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i02 คอดรานฟ้าพันธุ์ปรับปรุง etc_coal_i00 etc_leather_i00 2,000 / 200
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝด etc_codran_i07 คอดรานแฝด etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 720 / 800
53-63 etc_codran_seed_i00 เมล็ดคอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_codran_i07 คอดรานแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_charcoal_i00 etc_reagent_gold_i00 2,000 / 200
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเล etc_sea_coba_i00 โคบาทะเล etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 160 / 178
74-84 etc_sea_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_sea_coba_i00 โคบาทะเลพันธุ์ปรับปรุง etc_gem_clear_i00 etc_gem_red_i00 116 / 44
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝด etc_twin_coba_i00 โคบาแฝด etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 144 / 160
77-87 etc_twin_coba_seed_i00 เมล็ดโคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_twin_coba_i00 โคบาแฝดพันธุ์ปรับปรุง etc_pouch_yellow_i00 etc_oriharukon_i00 105 / 40
Lineage 2 trademark
Яндекс.Метрика