icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี High Five

พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 7.2

skill_names_robe_mastery_cle11
skill_id235
level1
operate_typeP
magic_level18
effect{p_physical_defence;{armor_magic};7.2;diff}
iconskill0235
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 2
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 8.6
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 3
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 11
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 4
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 12.7
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 5
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 15.4
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 6
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 17.4
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 7
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 20.5
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 8
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 22.7
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 9
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 26.3
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 10
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 27.6
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 11
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 28.8
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 12
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 31.5
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 13
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 32.9
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 14
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 34.2
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 15
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 37.1
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 16
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 38.6
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 17
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 40.1
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 18
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 43.2
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 19
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 44.8
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 20
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 46.4
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 21
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 49.8
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 22
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 51.5
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 23
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 53.2
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 24
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 54.9
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 25
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 56.7
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 26
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 58.5
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 27
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 60.3
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 28
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 62.1
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 29
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 64
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 30
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 65.9
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 31
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 67.7
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 32
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 69.7
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 33
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 71.6
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 34
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 73.5
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 35
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 75.5
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 36
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 77.4
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 37
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 79.4
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 38
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 81.4
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 39
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 83.4
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 40
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 85.4
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี Level 41
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4

Enchant - พลัง

icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +1
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 90 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +2
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 90 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +3
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 91 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +4
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 92 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +5
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 92 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +6
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 93 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +7
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 94 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +8
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 94 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +9
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 95 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +10
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 96 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +11
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 96 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +12
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 97 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +13
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 98 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +14
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 98 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +15
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 99 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +16
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 100 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +17
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 100 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +18
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 101 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +19
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 102 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +20
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 102 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +21
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 103 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +22
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 104 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +23
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 104 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +24
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 105 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +25
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 106 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +26
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 106 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +27
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 107 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +28
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 108 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +29
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 108 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี พลัง +30
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 109 พลังเสริมแกร่ง : ภาวะอานุภาพของทักษะเพิ่ม ขึ้น

Enchant - มานาช่วย

icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +1
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 21%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +2
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 22%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +3
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 23%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +4
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 24%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +5
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 25%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +6
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 26%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +7
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 27%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +8
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 28%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +9
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 29%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +10
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 30%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +11
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 31%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +12
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 32%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +13
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 33%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +14
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 34%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +15
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 35%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +16
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 36%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +17
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 37%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +18
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 38%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +19
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 39%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +20
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 40%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +21
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 41%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +22
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 42%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +23
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 43%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +24
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 44%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +25
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 45%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +26
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 46%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +27
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 47%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +28
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 48%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +29
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 49%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มานาช่วย +30
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มานาช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะโบนัสฟื้น MP เพิ่มขึ้นเมื่อนั่ง 50%

Enchant - มโนช่วย

icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +1
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 1%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +2
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 2%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +3
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 3%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +4
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 4%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +5
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 5%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +6
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +7
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 6%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +8
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 7%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +9
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 8%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +10
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 9%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +11
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +12
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 10%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +13
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 11%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +14
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 12%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +15
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 13%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +16
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +17
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 14%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +18
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 15%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +19
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 16%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +20
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 17%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +21
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +22
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 18%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +23
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 19%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +24
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 20%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +25
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 21%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +26
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +27
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 22%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +28
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 23%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +29
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 24%
icon skill โรบ มาสเตอรี โรบ มาสเตอรี มโนช่วย +30
พลังป้องกันเมื่อใส่ชุดคลุมเพิ่มขึ้น 87.4 มโนช่วยเสริมแกร่ง : ภาวะการต้านทานเวทย์ เพิ่มขึ้น 25%
Lineage 2 trademark
Яндекс.Метрика webmoney